Wij werken aan het behoud van natuur en dier

De Bioloog kan u met een pragmatische aanpak begeleiden bij allerlei projecten waar beschermde soorten planten en/of dieren een rol spelen.

Over de Bioloog

Introductie van De Bioloog

De Bioloog is een partij die zich toelegt op de bescherming van planten en dieren zonder de andere belangen uit het oog te verliezen. Zonder draagvlak is immers geen goede bescherming van dier- en plantensoorten mogelijk. Op de eerste plaats staat de bescherming van natuur en dier, maar bij De Bioloog houden we ook zeker oog voor de partij die “er wat mee moet”. Met een pragmatische aanpak is het vaak mogelijk om negatieve effecten op beschermde soorten al op voorhand te voorkomen.

Quickscan Flora en Fauna
De Bioloog kan u met een pragmatische aanpak begeleiden bij allerlei projecten waar beschermde soorten planten en/of dieren een rol spelen. Zo is een van de eerste onderzoeken die wordt uitgevoerd bij projecten in de ruimtelijke ordening vaak een zogenaamde quickscan. In dit verkennende onderzoek wordt bepaald wat de ecologische waarde is van het plangebied. In een quickscan wordt aangegeven welke planten of dieren er zeker niet voor kunnen komen. Voor de soorten die niet kunnen worden uitgesloten, is vaak een aanvullend onderzoek nodig.
Sporenonderzoek naar beschermde soorten
Hiermee onderscheidt De Bioloog zich van andere partijen. Het veldbezoek dat de basis vormt van een quickscan, wordt veel uitgebreider aangepakt dan andere partijen dat doen. Door niet alleen de mogelijke verblijfplaatsen aan te wijzen maar deze ook van dichtbij te onderzoeken is het vaak mogelijk om een nader onderzoek te voorkomen. Openingen als open stootvoegen of boomholtes lijken vanaf de grond vaak reden voor een nader onderzoek maar kunnen van dichtbij totaal ongeschikt blijken. Om dat te beoordelen is geen jaarrond onderzoek noodzakelijk maar soms is van dichtbij kijken voldoende. De kosten kunnen daardoor weliswaar hoger zijn dan een normale quickscan maar het kan u een jaar onnodige vertraging schelen.
Nader onderzoek
De kans bestaat dat uit de uitgebreide inspectie blijkt dat er inderdaad bepaalde soorten aanwezig zijn. In dat geval is het nog steeds noodzakelijk om een nader onderzoek uit te laten voeren. Op dit moment kunt u namelijk alleen op basis van een dergelijk nader onderzoek een ontheffing verkrijgen. Vervolgonderzoeken die eventueel uit een inspectie voortvloeien, voert De Bioloog niet uit omwille van belangenverstrengeling.
ribbel-onderaan[5985]-svg

Over de Bioloog

Frans Kuenen is als bioloog betrokken bij projecten waarbij beschermde soorten planten en dieren een rol spelen. Gedurende zijn loopbaan heeft hij gewerkt bij zowel natuurbeschermingsorganisaties als in de ruimtelijke ordening. Daardoor leerde hij dat de taal die ecologen spreken totaal anders is dan de taal die ontwikkelaars spreken. Met die kennis heeft Frans in 2010, samen met compagnon Wim van den Heuvel, Miecon opgericht, de eerste partij die de uitvoering van mitigerende maatregelen op professionele basis ging uitvoeren. Vanuit hier is de kennis opgedaan over het uitgebreid inspecteren van een gebouw. Niet alleen met kennis van de ecologie maar zeker ook met kennis van een gebouw. Veel ecologen denken te snel dat een nader onderzoek noodzakelijk is om zekerheid te verkrijgen over aan of afwezigheid van beschermde soorten. De Bioloog probeert onnodige onderzoeken en vertragingen te voorkomen. Een uitgebreide inspectie kan daarbij helpen.

Meer weten?
Neem contact op

Tel: +31 6 14425695
E-mail: info@debioloog.nl

De Bioloog
Schaarweide 2
6641 XH Beuningen